KELL

تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت

پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت …

به لحاظ اهمیت این مقوله پژوهش حاظر با عنوان ، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت شهرستان گچساران و با هدف برسی تأثیرهوش هیجانی برسرمایه انسانی ، انجام گرفته است.

مقاله بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری کارکنان در شرکت …

و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss استفاده شده است و نتایج نشان داده که هوش هیجانی کارکنان بر بهره وری تأثیر معناداری دارد.افزون بر آن، نتایج حاصل از فرضیات فرعی از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که هوش هیجانی کارکنان با …

هوش هیجانی – پایان نامه ها – دانلود پایان نامه ارشد – سبز فایل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی عنوان : بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت گچساران بهار1392 تکه هایی از […]

مقاله تاثیر هوش هیجانی مدیران بر نوآوری سازمانی و عملکرد …

باتوجه به مطالب گفته شده در این پژوهش ما به دنبال بررسی تاثیر هوش هیجانی مدیران بر نوآوری سازمانی وعمکرد کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس می باشیم.جامعه مجموعه اعضای حقیقی یافرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود (دلاور، 1385).

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خود آمدی تحصیلی دانش …

یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش هوش هیجانی تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر هوش هیجانی را باعث شده است،از سویی دیگر نتایج پژوهش حاکی ازوجود تفاوت معنی دار در خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش و کنترل بود،اما در پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت.

نقش هوش هیجانی در مدیریت سازمان

به نظر می رسد هوش هیجانی می تواند شکل تکامل یافته ای از توجه به انسان در سازمان ها باشد و ابزاری نوین و شایسته در دستان مدیران تجاری و تئوریسین های بازار برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمان و تامین رضایت آنها.

بزرگتــرین بانـک مقــالات علـوم اسـلامی و انســانی

در همین راستا شبکه جهانی نور وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از سال 1377 اقدام به عرضه مجلات مربوط به علوم اسلامی و علوم انسانی بر روی پایگاه حوزه نمود.

دانلود مقاله : هوش هیجانی و تصمیم گیری مالی: آیا ما در حال …

این مقاله اثر هوش هیجانی بر تصمیم گیری مالی مرتبط با ساختار سرمایه را بررسی می کند. هدف آن از یک طرف ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رفتاری مدیران و از طرف دیگر اثر تبعیض آمیز بر نتایج تصمیمات و اثربخشی شرکت است.

مدیریت منابع انسانی

نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که هوش هیجانی تأثیر مثبت معناداری بر بازیگری عمیق و عملکرد کارکنان و تأثیر منفی معناداری بر بازیگری سطحی دارد.

پایان نامه تاثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت …

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه‌ی اجرا پیمایشی باشد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,