KELL

تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر میزان استرس

پایان نامه تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر میزان استرس

یافته ها نشان داد گروه درمانی شناختی – رفتاری به طور معنی داری در کاهش استرس ورزشکاران رزمی کار موثر بوده است . به بیان دیگر این پژوهش نشان داد که گروه درمانی شناختی – رفتاری در زمینه کاهش استرس ورزشکاران رزمی کار موثر بوده است . در …

پایان نامه تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر میزان استرس …

به بیان دیگر این پژوهش نشان داد که گروه درمانی شناختی – رفتاری در زمینه کاهش استرس ورزشکاران رزمی کار موثر بوده است . در پایان به برخی از پیشنهادات و محدودیت های پژوهش اشاره شده است .

گروه درمانی شناختی – رفتاری

نتایج پژوهش نشان دادند گروه درمانی شناختی – رفتاری مدیریت استرس سبب افزایش میزان تاب آوری و امیدواری در گروه آزمایش شده است.

اثر بخشی گروه درمانی فراشناختی بر افسردگی، اضطراب، استرس و …

زمینه و هدف: تشخیص، درمان، پیامدها و اثرات جانبی درمان و عود سرطان پستان موجب استرس، اضطراب و افسردگی می شوند.گروه درمانی شناختی رفتاری یکی از مؤثرترین اشکال مداخله موجود برای زنان مبتلا به سرطان پستان است.

اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درمان اختلال اضطراب …

همان گونه که پژوهش های پیشین نشان دادند، جلسه های گروه درمانی شناختی رفتاری تاثیری مثبت بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش امیدواری دارند و نتایج این پژوهش ضرورت بکارگیری درمان های روان شناختی در کنار درمان های متداول دارویی برای بیماران را نشان می دهند

اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر …

این پژوهش با ترکیب دو روش درمانی شناختی- رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در جلسات درمانی و با حصول نتیجه فوق الذکر (کاهش اضطراب مراجع) به وضوح نشان می دهد که این ترکیب درمانی در کاهش نگرانی و اضطراب فرد مبتلا به …

تأثیر گروه درمانی به شیوه شناختی بر میزان افسردگی و عملکرد …

بنابراین، در خصوص تأثیر گروه درمانی به شیوه شناختی بر عملکرد تحصیلی می‌توان گفت که گروه درمانی شناختی در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثر است؛ به طوری که با استفاده از راهبردهای شناختی در کنترل افکار منفی و مقابله با این افکار در آموزش گروهی، و کاهش افسردگی در …

برچسب‌ها:, , , , ,