KELL

شکرگزاری و قدرشناسی هرگز پایانی ندارد.

میگنا – راز شکرگزاری و کلید سپاسگزاری

شکرگزاری و قدرشناسی هرگز پایانی ندارد من هر روز قدرشناسی را تمرین میکنم و اینکه روزها، ماهها و سالها بدون قدرشناس بودن زندگی کردم برایم متقاعدکننده نیست.

راز شکرگزاری و کلید سپاسگزاری

شکرگزاری و قدرشناسی هرگز پایانی ندارد من هر روز قدرشناسی را تمرین میکنم و اینکه روزها، ماهها و سالها بدون قدرشناس بودن زندگی کردم برایم متقاعدکننده نیست.

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت آخر – یک پزشک

قدرشناسی هرگز پایانی ندارد من هر روز قدرشناسی را تمرین می‌کنم و اینکه روزها، ماه‌ها و سال‌ها بدون قدرشناس بودن زندگی کردم برایم متقاعدکننده نیست.

ارتعاش

شکرگزاری و قدرشناسی هرگز پایانی ندارد. من هر روز قدرشناسی را تمرین میکنم و اینکه روزها، ماهها و سالها بدون قدرشناس بودن زندگی کردم برایم متقاعدکننده نیست.

مـُعجـزه شـُکـرگــُذآری

قدرشناسی هرگز پایانی ندارد من هر روز قدرشناسی را تمرین میکنم و اینکه روزها، ماهها و سالها بدون قدرشناس بودن زندگی کردم برایم متقاعدکننده نیست.

قدرشناسی نعمت ها و شکرگزاری از نعمت الهی

یکی از راه هایی که برکت و خیر فراوان به مال و عمر و جان و هستی ما داده می شود، قدرشناسی نعمت ها و شکرگزاری نعمت ها است. از مهم ترین راه های شکرگزاری درک نعمت است و شناخت نعمت است. تفکر در نعمت خوب عبادتی است.

برچسب‌ها:, , , ,