KELL

عرفان نظری – ویکی فقه

عرفان نظری، در واقع جهان بینی عرفانی است یعنی نظری که عارف درباره جهان و هستی دارد. [۱] . ر.ک: مطهری، ‌مرتضی، عرفان حافظ، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۸۱، چاپ ۱۹، ص ۱۴. و علمی است شبیه فلسفه که درباره خدا و جهان و انسان بحث می‌کند ولی تفسیر او …

در معنای حکمت نظری و عملی

8/5/2016 · و این سری است الهی که در فلسفه مطرح نمی‌شود، هر چند که بحث درباره‌ی چیستی و هستی بسیط عرفان قهراً در زیر پوشش فلسفه‌ی عرفان قرار می‌گیرد. ولی اگر به راستی عارف بر هستی‌های جهان تسلط و قدرت خلاقه داشته باشد، به …

عرفان عملی و نظری یا سنّت اوّل و دوم عرفانی؟ (تأمّلی در …

یکی از مهم‌ترین تقسیم بندیهایی که در تألیفات عرفانی بدان استناد می‌شود، تقسیم عرفان اسلامی به عرفان عملی و نظری است. این دو اصطلاح، یعنی عرفان عملی و نظری مکرّر در شماری از تحقیقات عرفانی به کار می‌رود و مبنای نقد و تحلیل مبانی، تاریخ و متون عرفان اسلامی قرار می‌گیرد.