KELL

لینگ گروه کبوتر بازان تربت حیدریه | میم پلاس

درون اروپا نیز کشت آن از قرن شانزدهم آغاز شد. جالب هست بدانید اهالی شرق ایران ریواس را با عنوان « رواش » مـی شناسند. ریواس از دسته ترشک ها بـه حساب مـی آید و در هوای خنک و فصل بهار مـی روید.