KELL

غزل ۴۵۶- نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی – مستانه

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی در چمن هر …

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 456

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی: که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی: من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش: که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی: چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی